+31 6 383 19890 info@shivascoaching.nl

Privacy Beleid Shivas Coaching

 

Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer je cliënt bent of bent geweest bij Shivas Coaching.

Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van jou, die wij nodig hebben om jou van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij jouw persoonsgegevens.

Shivas Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Wij bewaren jouw gegevens in een goed beveiligde omgeving.

Wil je uit ons adressenbestand, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Contactgegevens;

Shivas Coaching, Grote Boterbloem 90, 1991 LP Velserbroek

Sharon de Groot is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Shivas Coaching. Zij is te bereiken via info@shivascoaching.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Shivas Coaching verwerkt je persoonsgegevens door je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam zorgverzekering (indien van toepassing)
 • Polisnummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.

Shivas Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou;

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leven

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shivascoaching.nl.

Shivas Coaching verstrekt de gegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Shivas Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd;

 • Personalia, adresgegevens (zoals e-mailadressen etc) worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shivas Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shivas Coaching verstrekt uitsluitende gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting dan zal het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shivas Coaching en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou opgegeven organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shivascoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Shivas Coaching wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shivas Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Shivas Coaching via info@shivascoaching.nl

Sharon de Groot

Shivas Coaching juni 2021