Algemene voorwaarden Shivas Coaching

 

 1. Algemeen
  Shivas Coaching 4 You is opgericht door Sharon de Groot en is gevestigd in Velserbroek en ingeschreven onder nummer 73578398, bij de Kamer van Koophandel.

Sharon de Groot verzorgt advies, ondersteuning & begeleiding op het gebied van Leefstijl- & Vitaliteitscoaching en als BGN Gewichtsconsulent onder de naam Shivas Coaching.

 1. Werkveld

Sharon de Groot richt zich op het coachen van volwassenen vanaf 18 jaar en gezinnen.

 1. Afspraken maken/verhindering

Afspraken voor een intake- of coachingsgesprek worden in overleg gepland en schriftelijk vast gelegd/bevestigd.

 1. Indien de cliënt verhinderd is;

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de cliënt op een geplande afspraak worden de volledige kosten van het gesprek in rekening gebracht en de cliënt verplicht deze te betalen.

Tijdig verzetten, tot 24 uur van te voren, van de afspraak is natuurlijk mogelijk. 

Berichtgeving kan zowel telefonisch, via de whatsapp als per e-mail.

 1. Indien de coach verhinderd is;

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering vanuit Shivas Coaching, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, blijft het bedrag staan voor een nieuwe in te plannen afspraak. De cliënt kan Shivas Coaching op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor eventuele schade voor cliënt.

 1. Tarieven

De sessies voor Leefstijl- & Vitaliteitscoaching en voedingsadvies hebben een variabele duur van 30 a 60 minuten, tenzij anders is overeengekomen. Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website van www.Shivascoaching.nl.

Overleg tijdens werkdagen van 9 – 16 uur (telefonisch, per WhatsApp, sms, mail, voorbereiding en materiaal) zijn bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Shivas Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Shivas Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging plaats kan vinden.

Pakketten

Met een pakket wordt bedoeld; de directe afname van meerdere consulten tegen een gereduceerd tarief. Het pakket zoals beschreven op de website dient binnen 12 weken vanaf de datum van het intakegesprek te worden afgenomen. Dit betekent dat het laatste consult binnen de pakketafname gepland moet zijn op een datum niet later dan 16 weken na de intake datum. Alleen bij overmacht kan anders in goed overleg beslist worden.

 1. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u na afloop van elke afspraak een betalingsbewijs, mits er een pakket wordt afgenomen. De betaling voor elk losse afspraak dient contant of per betalingsverzoek te worden voldaan tijdens de afspraak.

Facturen voor pakketten dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum of vóór de volgende ingeplande afspraak overgemaakt te zijn aan Shivas Coaching 4 You op rekeningnummer NL23 KNAB 0258 2411 36 onder vermelding van het factuurnummer.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Shivas Coaching een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan zijn/haar verplichtingen voldoet, dan is Shivas Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Shivas Coaching 4 You zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Shivas Coaching 4 You gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de eerste factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Shivas Coaching 4 You.

 1. Aansprakelijkheid

Shivas Coaching streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Ondersteuning, begeleiding en advisering is gericht op het bewustwordingsproces, het accepteren en persoonlijk groeien, zonder het resultaat te garanderen. Shivas Coaching kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirect schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft ten allen tijden zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedingspatroon en gezondheidssituatie verband heeft.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Shivas Coaching 4 You u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Shivas Coaching 4 You sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade, emotionele schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Shivas Coaching 4 You, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Shivas Coaching 4 You. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden van wat er buiten de sessies gebeurt.

Shivas Coaching 4 You is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledig informatie heeft verstrekt.

Deelname is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard, verwijs ik door naar uw huisarts/behandeld arts of therapeut.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdens de intake en coachingsgesprekken een oprecht beeld te schetsen van zijn/haar problematiek en gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijnengebruik en/of andere therapieën.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching als de periode daarna.

 1. Vertrouwelijkheid

Shivas Coaching 4 You verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Bij de behandeling van de persoonlijke (NAW-)gegevens van de cliënt, houdt Shivas Coaching zich aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Shivas Coaching 4 You behoudt zich het recht voor om geluidsopnames te maken van een gesprek, uitsluitend ten behoeve van mogelijke (anonieme) besprekingen bij collegiale intervisie of supervisie.

 1. Beëindiging

De overeenkomst kan van beide kanten op de volgende manieren worden beëindigd via email/telefonisch of mondeling;

 • Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij het coachingstraject wil beëindigen;
 • Cliënt heeft aangegeven dat hij/zij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de coach;
 • De coach van mening is dat, in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach, de coach, niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Voor bovenstaande punten geldt dat eventuele overgebleven tegoed bij afname van een pakket niet zal worden gerestitueerd.

 1. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van www.shivascoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

Shivas Coaching behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

 1. overeenkomst

De cliënt verplicht zich middels het anamneseformulier relevante (medische) informatie aan Shivas Coaching te verstrekken. De overeenkomst kan ten alle tijden in wederzijds overleg beëindigd worden. Eventuele overgebleven tegoed bij afname van een pakket zal niet worden gerestitueerd.

Shivas Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht, eigen kennis en vermogen uitvoeren. Shivas Coaching heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat de cliënt hiermee akkoord.

………………….

Naam;

Datum;

Plaats;